CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 11.4, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch công đoàn Ngành Y tế đã thông tin một số nội dung cơ bản trong văn kiện đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn thể Đoàn viên CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham dự tại buổi triển khai.

Trình bày chuyên đề một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết cũng đặt ra 3 khâu đột phá: đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Kim Nguyên