Giới thiệu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Theo đó, Trung tâm thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế gồm Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông –GDSK, Trung tâm Phòng chống sốt rét, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.