Hội đồng Tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 thông báo danh sách đủ điều kiện tham dự thi và phỏng vấn

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 của Sở Y tế, căn cứ theo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 thông báo danh sách đủ điều kiện tham dự thi Vòng 1 (đối tượng thi tuyển) và dự sát hạch phỏng vấn tại Vòng 2 (đối tượng xét tuyển), nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký thi tuyển tuyển

– Tổng số chỉ tiêu theo kế hoạch: 414 chỉ tiêu.

– Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi: 172 hồ sơ

– Tổng số hồ sơ đủ điều kiện tham dự thi Vòng 1: 155 hồ sơ (trong đó đối tượng dự thi theo trình độ đại học: 45 hồ sơ; đối tượng dự thi theo trình độ cao đẳng, trung cấp: 110 hồ sơ) Chi tiết tại địa chỉ:

https://soyte.tayninh.gov.vn/vi/news/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-du-dieu-kien-va-khong-du-dieu-kien-du-tuyen-vien-chuc-nam-2022-718.html

– Tổng số hồ sơ không đủ điều kiện dự thi: 17 hồ sơ;

Chi tiết tại địa chỉ:

https://soyte.tayninh.gov.vn/vi/news/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-du-dieu-kien-va-khong-du-dieu-kien-du-tuyen-vien-chuc-nam-2022-718.html

2. Đối tượng đăng ký xét tuyển

– Tổng số chỉ tiêu theo kế hoạch: 108 chỉ tiêu;

– Tổng số hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: 42 hồ sơ

– Tổng số hồ sơ đủ điều kiện tham dự xét tuyển tại Vòng 2: 22 hồ sơ

Chi tiết tại địa chỉ:

https://soyte.tayninh.gov.vn/vi/news/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-du-dieu-kien-va-khong-du-dieu-kien-du-tuyen-vien-chuc-nam-2022-718.html

– Các đối tượng đăng ký tuyển dụng (hình thức xét tuyển) nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu về ngoại ngữ, tin học (thiếu chứng chỉ theo quy định) sẽ tham gia xác định kỹ năng về ngoại ngữ, tin học tại Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022.

Chi tiết tại địa chỉ:

https://soyte.tayninh.gov.vn/vi/news/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-du-dieu-kien-va-khong-du-dieu-kien-du-tuyen-vien-chuc-nam-2022-718.html

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh ( Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức ).

4. Thời gian thi và địa điểm: thời gian thi theo thông báo tại Phiếu báo danh của cá nhân.

– Địa điểm thi: Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh (đường 30/4. Phường 3, thành phố Tây Ninh)

Lưu ý: Người đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển (Vòng 1) và các trường hợp dự xét tuyển (Vòng 2, đối tượng bác sĩ) liên hệ Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng tuyển dụng để nộp lệ phí dự tuyển và nhận Phiếu báo danh tham gia dự thi tại Văn phòng Sở trong thời gian từ ngày 08/12/2022 đến hết ngày 15/12/2022.

Cá nhân thường xuyên truy cập, theo dõi tại Cổng thông tin điện tử Sở Y tế:

http://soyte.tayninh.gov.vn

để biết thêm thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Y tế.

Trên đây là Thông báo danh sách đủ điều kiện tham dự thi Vòng 1 (đối tượng thi tuyển) và dự sát hạch phỏng vấn tại Vòng 2 (đối tượng xét tuyển) tại kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 của Sở Y tế.