Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Thông tư 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT;

Thực hiện công văn số 1075/KSBT-SKMT&YTTH của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh ngày 21/7/2023 về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các cơ sở cấp nước kết quả như sau:

Tải file PDF : 1161- SKMT_0001

CDC tây Ninh