Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2024

Nhằm triển khai các hoạt động, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

– Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tiếp tục thực hiện nội dung Luật Phòng, chống mua bán người; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; Hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế; Công văn 1766/BC-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người trong ngành y tế năm 2023.

– Các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế về các quy định về phòng chống, mua bán người; phòng chống tội phạm nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại các cơ sở y tế.

– Phối hợp với Công an địa phương tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế.

– Báo cáo về Sở Y tế quá trình triển khai và thực hiện công tác phòng chống, mua bán người; phòng chống tội phạm tại các đơn vị.

Kim Nguyên