Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
59/QĐ-KSBT 03/15/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TÂY NINH
44/QĐ-KSBT 02/06/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
42/QĐ-KSBT 02/01/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TÂY NINH
36/QĐ-KSBT 01/31/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TÂY NINH
34/QĐ-KSBT 01/24/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TÂY NINH
15/QĐ-KSBT 01/04/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TÂY NINH
184/QĐ-KSBT 06/09/2023 Quyết định về việc Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
423 04/04/2023 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh: Công khai thực hiện Thu – Chi ngân sách quý II năm 2023
45/QĐ-KSBT 01/19/2023 Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh
43/QĐ-KSBT 01/15/2023 Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ