YÊU CẦU BÁO GIÁ_Phóng sự truyền hình

Kính gửi: Các cơ quan phát thanh truyền hình tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá đề tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

Gói thầu: Thực hiện Phóng sự tuyên truyền về Y tế trên sóng phát thanh và truyền hình tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh năm 2024

Với nội dung cụ thể như’ sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo cách thức sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, số 628 đường 30/4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0276 3825083

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày tháng năm 2024 đến trước 17 giờ ngày tháng năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Tải file tại đây: YEU CAU BAO GIA_ĐÀI PT